Garance doručení do 60 minut! ❤️

Obchodní podmínky

Provozovatel

 • Provozovatelem služby Trdlokafe Rozvoz, a tedy i tohoto webu je společnost Twistcafe s.r.o., se sídlem: Tábor 534/50D, Ponava, 602 00 Brno, IČ 07177658, DIČ CZ07177658. Dále jen „Prodávající“.

Kontaktní údaje

 • Poštovní adresa pro doručování: Twistcafe s.r.o., se sídlem: Tábor 534/50D, Ponava, 602 00 Brno
 • e-mail: info@trdlokafe.cz
 • telefon: +420 724 855 719

Předmět obchodování

 • Předmětem obchodování v e-shopu jsou produkty nabízené Prodávajícím a jsou rozděleny do příslušných kategorií. Dle jednotlivých kategorií jsou stanoveny dodací a platební podmínky.

Ceny

 • Ceny produktů, nabízených v e-shopu, jsou platné v době objednávky a jsou součástí potvrzení objednávky, které obdrží každý zákazník po dokončení a odeslání objednávky. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Celková cena objednávky zahrnuje i případné náklady na dodání (dopravné).

Objednávka

 • Odesláním řádně vyplněné objednávky zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, vzniká mezi oběma stranami kupní smlouva.

Změna a storno objednávky

 • Změnu či storno odeslané objednávky je možné ze strany zákazníka provést do 2 hodin od jejího odeslání nebo do jejího doručení v případě, že bude doručena dříve, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontakty uvedené v kontaktních údajích v rámci těchto Obchodních podmínek.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud jsou vstupní suroviny pro výrobu nabízených produktů momentálně nedostupné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 • V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána formou složenky na jeho adresu.

Vlastnické právo

 • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktům až do úplného zaplacení jejich kupní ceny. Pokladní dokad, faktura či účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem je současně daňovým dokladem.

Dodací podmínky

 • Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu dodání/převzetí.

Varianty dodání/převzetí jsou

 • Trdlokafe Rozvoz – dopravné je zohledněno v objednávce a je součástí její celkové ceny

Platební podmínky

 • Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu platby.

Varianty platby jsou

 • Platební kartou při převzetí
 • Platební kartou online
 • Převodem na účet
 • Hotově při převzetí

Právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží

 • Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti. Zákazníkovi v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů, bez udání důvodu.

Reklamace

 • Při převzetí dodávky je zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvalitu produktů. Zaplacením kupní ceny při osobním převzetí či podpisem přepravního dokladu/dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných vad a v uvedeném množství. Na pozdější reklamace množství a zjevných vad nebude brán zřetel.
 • Bude-li zákazník reklamovat skryté vady v dodávce, které nebyly zjevné při jejím převzetí, musí tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Reklamaci skrytých vad je možné provést telefonicky, elektronickou poštou či osobně na kontaktech uvedených v kontaktních údajích v rámci těchto Obchodních podmínek.
 • Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi zákazníkem a Prodávajícím, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.

Záruční doba

 • Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti, proto se na ně nevztahuje záruční doba.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutím údajů k registraci zákazník/návštěvník souhlasí s tím, aby Prodávající poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka/návštěvníka. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů z internetového obchodu.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 • Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se, výslovně, ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem ČR, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 • Platnost Obchodních podmínek: od data vydání do data vydání nového znění

Brno, 25. březen 2020